Jak skaut funguje?

Je to dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce, tak děvčata od šesti let, ve třech věkových kategoriích. O jejich program se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.

Nejmenší správní jednotkou je smečka (pro chlapce do 11 let = vlčata), roj (pro dívky do 11 let = světlušky), družina (pro děti mezi 11 – 15 roky = skauti a skautky) a roverský kmen (pro mladistvé od 16 do 18 let (resp. 26 let) = roveři a rangers). Tyto skupinky tvoří 6-8 členů, volný čas tráví především hraním her, získáváním určitých skautských dovedností a snažíme se i o to, aby se jejich členové stali víceméně samostatní a učili se na svět dívat nejen z té materiální stránky. Družiny pak mezi sebou soutěží během celého roku a hlavně pak a nejvíce na letním táboře. Právní zodpovědnost za děti přebírá vůdce oddílu, který musí projít určitým stupněm vzdělání pro tuto funkci a je samozřejmě plnoletý. Tyto jednotky se pak spojují do oddílů. Ty většinou kopírují jednotlivé městské čtvrti, popř. celá menší města. Další vyšší jednotkou je středisko. Ty sdružují mládež z jednoho města nebo města a přidružených obcí. Větší jednotkou je okrsek. Spojuje střediska z jednoho okresu. Dále pak je oblast a nejvyšší orgán je ústředí.

Celá organizace je nezisková, finanční prostředky získává z dobrovolných členských vkladů, částečně přispívají města a stát. Všichni vůdci se skautingu věnují nezištně ve svém volném čase.